56 yıllık tecrübe! Boytorun Sizler İle

Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu

Boytorun Kimya Sanayi A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Kapsaminda Açık Riza Beyanı

Boytorun Kimya Sanayi A.Ş.(‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.boytorun.com adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını İ.E.T.T. Sitesi,3. Blok, D: 1, Emirgan,34467, İstanbul-Türkiye  adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;

Kabul Ediyorum [ ]

Kabul Etmiyorum [ ]

  Veri Sahibi
Adı Soyadı  :…………………………………………………………. Tarih           :………/……../………………   İmza           :……………………………….

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verileri Koruma Kanunun 10. Maddesi ile gelen aydınlatma yükümlülüğü, veri sorumluları için bir sorumluluk olmakla beraber aynı zamanda şahsi (Kişisel) verisi işlenen gerçek kişiler için de bir haktır. Söz gereği yükümlülük gereği, işlenen kişisel verilerle ilgili açıklamayı yapmakla ifade etmekte olup, kişisel veri işlemenin hukuka uygun şekilde gereğinin yapılması için en önemli bir şarttır.

Aydınlatma yükümlülüğü, verisi işlenen kişinin talebine bağlı bir yükümlülük değildir. İlgili kişinin açık rızasının veya diğer kişisel veri işleme koşulu bulunması durumunda veri sorumlusu, aydınlatma yükümlülüğü yerine getirmelidir. Peki, neden?  Çünkü aydınlatma yükümlülüğü gerek açık rıza gerekse de kanundaki diğer kişisel veri işleme şartlarına bağlı kalmayarak yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür.

Aydınlatma yükümlülüğünün yapılmaması halinde Kanunun 18. Maddesinde bulunan cezai yaptırım uygulanır. Aydınlatma yükümlülüğünün yapılması yani yerine getirilme ispatı veri sorumlusuna aittir. Hukuka uygun bir şekilde aydınlatma yükümlülüğünün yapılması; veri sorumluları ile ilgili kişiler arasındaki güven ilişkisine, şeffaflık ve hesap verebilirlik gereklilikleri açısından önemlidir.

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediği İstisnai Haller

Kanunun 10. Maddesi, kişisel verilerin toplanması sırasında veri sorumlusu ya da yetkili kişinin ilgili kişilere bilgilendirilme yapması gerektiği sorumluluğunu ifade etmiştir. Bu sebeple, kural olarak kişisel veri işlemekte olan veri sorumlularının aydınlatma yükümlülüğünü yapması yerine getirmesi gerekmektedir. Ama bazen istisnai durumlarda aydınlatma yükümlülükleri yayınlanmamaktadır. Bu nedenle, kanunun “istisnalar” başlıklı 28. Maddesinde yer alan faaliyetler kapsamında kişisel veri işlenmesi durumunda aydınlatma yükümlülüğüne getirilen istisnalar olarak belirlenebilir.

  • Kanunun 28. Madde 1. Fıkrası

Resmi istatistik kapsamında ya da anonim (Bilinmeyen) hale getirmek yoluyla araştırma, planlama ile istatistik gibi maksatlarla kişisel veri işlemekte olan bir veri sorumlusunun, yalnız bu verilere özgü olmak şartıyla herhangi bir aydınlatma yayınlaması gerekmemekle birlikte diğer faaliyetleri (örnek: insan kaynakları, bilgi işlem, muhasebe, halkla ilişkiler) kapsamında işlediği kişisel veriler bakımından ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yapılması gerekmektedir.

  • Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrası

Kanunun 28. Maddesi 2. Fıkrasına göre de, yapılan faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel veriler için Kanunun 10. maddesi uygulanmayacaktır. (örnek: emniyet birimleri tarafından suç işlenmesini önlenmek için ya da suç soruşturması için gerekli olması işleme şartına dayalı olarak yapılan takip genelinde, trafik ya da MOBESE kayıtlarının işlenmesi ilgili kişilere aydınlatma yapılması zorunlu değildir.)

Kaynak: kvkk.gov.tr

Veri sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerin işleme sebeplerini ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişidir. Tüzel kişiler, kişisel verileri işleme konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar genelinde direkt olarak kendileri “veri sorumlusu” olup, ilgili düzenlemelerde belirtilen kanuni yükümlülük tüzel kişinin kendisin de belirtilecektir.
Kişisel Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme sebeplerini ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler ya da vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir.
Veri sorumlusu, işleme çalışmaları için “niçin” ve “ne şekilde” yapılacağı sorularının yanıtını verecek kişidir.

Veri sorumlusunun belirlemesi için kişisel verilerin işlenmesi ve işlenme sebebi, kişisel veri türleri, kişisel verilerin hangi nedenlerle kullanılacağı, hangi kişilerin kişisel verilerinin işleneceği, kişisel verilerin sevk edilip edilmeyeceği, eğer edilecekse kimlere sevk edileceği, ne kadar zaman içerisinde saklanacağı, ilgili kişilerin ulaşım hakkı ve diğer haklarının uygulanıp uygulanmayacağı. Bu konulara kimin karar verdiği dikkate alınmaktadır.

Burada belirtilmesi gereken diğer bir konu ise, yalnız veri işleme çalışması bir tüzel kişilik tarafından yapılıyor ise, bu hususta veri sorumlusu tüzel kişinin kendisi olmaktadır. Tüzel kişiliğin içerisinde veri işleme çalışmalarında sorumlu olan gerçek kişiler yasanın uygulanması tarafından veri sorumlusu olarak geçmezler ve sayılmazlar. Veri sorumlusunun tüzel kişi olması durumunda, veri sorumlusu sorumluluğu ile ilgili tüzel kişilik üzerinde doğacaktır.

Peki, Veri Sorumlusunun yükümlülükleri nelerdir?
Veri Sorumluları ’nın KVKK’nın 12. maddesinde bulunan ifadeye göre İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi (3. Şahısların eline geçmesi ya da paylaşılması) hâlinde, Veri Sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirme yükümlülüğü ile aşağıdaki sorumlulukları bulunmaktadır.

• İlkelere uyum sağlama
• İşleme şartlarına uyum sağlama
• Aydınlatma yükümlülüğü
• Silme/yok etme/anonimleştirme
• Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolma (VERBİS)
• Aktarım yasağı/yurtdışına aktarım yasağı
• İlgilinin başvurusuna yanıt verme
• Teknik ve idari tedbirler alma
• Denetim yapma

Kaynak: kvkk.gov.tr

Yapı ve Yollarınızda, Zaman ve Para Kazandıran Çözümler!

İletişim
WhatsApp Danışma
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?